وقتی داداشام به آخر اسمم یه «ی» ناقابل اضافه میکنن، قند توی دلم آب میشه. چقدر هوای دل خواهر برادراتون رو دارید؟  همین محبتای کوچک تحمل رنج این دنیا رو ساده تر میکنه.