یک ششصدم کمتر است از یک شصتم. حواست کجاست؟ کلاس چهارم خوندیم.