طبق جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در گلخونه ی خونه مون، سوسول ترین و حساس ترین گیاه گلخونه ای کاکتوس و ساکولنته... با کوچکترین تنشی از بین میرن... چه ژست سرسختانه ای هم میگیرن مسخره ها :))عاشق جو تبلیغاتی قبل از انتخاباتم، اینا اونا رو له میکنن، اونا اینا رو، بعد ما باید از بین له و له تر انتخاب کنیم...