لحظاتی توی زندگی بوده که به پهنای صورت خندیدی، فقط هموناست که میشه اسمشو گذاشت زندگی...