یه سریام هستن به این راحتی فراموش نمیشن، مثل اینا نباشید بقیه رو عذاب میدن. خوب باشید ولی به اندازه 


محقق و نویسنده شغله؟ کاری که خرج یه زندگی معمول ازش تامین نشه شغل به حساب میاد؟ آخه فکر کردم شغل آینده مو پیدا کردم بعد یادم اومد استقلال مالی یکی از هدفامه که اتفاقا منطقی و مهمه. آخه واسه کسی که از بچگی تا نزدیکیای 30 سالگی همیشه ی خدا انگشت وسط دست راستش از جای مداد و خودکار پینه بسته و همیشه یه دفتر و قلم کنار بالشتش داره چه شغلی بهتر از نویسندگی. نباید بیش از این دست دست کنم، میدونم.