درسته که خیلی چیزا توی زندگی هست که درباره شون اطمینان ندارم، اما از یه چیز حسابی مطمئنم. شک ندارم که جای آدم ترسو توی زندگی من نیست.