از من بپرسی میگم، باید جوری زندگی کنی دشمنت بهت نیاز داشته باشه.


پ.ن: دشمن را شما بخونید رقیب، حسود، بدخواه و...