مدتهاست دارم تاوان یه کنجکاوی بچگانه و مسخره رو پس میدم...