پماد آلفا که واسه سوختگی استفاده میشه، از سقز و روغن حیوانی درست شده، یه تجویز قدیمیه!


+ خاطره شد...